STATUTUL ASOCIAȚIEI TINERETULUI REGALIST

Capitolul I.
CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI (art. 1-3)
SCOPUL ASOCIAȚIEI (art. 4)
Capitolul II.
CATEGORIILE DE MEMBRI (art. 5)
CONDIȚIILE DE ADMITERE ȘI DE EXCLUDERE (art. 6-8)
DREPTURILE MEMBRILOR (art. 9)
DATORIILE MEMBRILOR (art. 10)
Capitolul III
FONDURILE ASOCIAȚIEI (art. 11-13)
ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI (art. 14-17)
ADUNAREA GENERALĂ (art. 18-28)
COMITETUL DE DIRECȚIE (art. 29-35)
DISPOZIȚII FINALE (art. 41-50)

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI

Art. 1. Se constituie Asociația Tineretului Regalist, cu sediul provizoriu în București, strada Suhaia No. 45.
Art. 2. Durata Asociației este nelimitată.
Art. 3. Asociația este formată din
a) Membrii fondatori
b) Membrii activi
Aceștia trebuie să fie cetățeni români, indiferent de religie și naționalitate.
c) Membrii de onoare
d) Membrii donatori
e) Membrii corespondenți
Aceștia pot fi și cetățeni străini

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art. 4. Scopul Asociației este propagarea în toate straturile societății – agricultură, muncitori, intelectuali etc. –:
a) A dragostei față de Rege și de Dinastia Română.
b) A dragostei față de Țară și de Neam.
c) Înlăturarea naționalismului agresiv și a urii de rase.
d) A unirii sufletești a tuturor locuitorilor țării..
e) Dezvoltarea și propășirea tuturor sporturilor, cântecelor și jocurilor naționale etc.
f) Pentru aceasta va putea înființa filiale în toată țara.
Propagarea se va face prin:
a) Întruniri publice, conferințe, șezători.
b) Înființarea și întreținerea unei biblioteci.
c) Editarea de reviste, ziare, broșuri, publicații temporare sau permanente etc.

CAPITOLUL II

CATEGORIILE DE MEMBRI
Art. 5. Membrii Asociației sunt:
a) Membrii fondatori sunt cei care au semnat actul de constituire al Asociației.
b) Membrii activi sunt toți cei prevăzuți de art. 3, al. a, b.

c) Membrii de onoare vor fi persoanele care vor aduce un însemnat serviciu Asociației și cărora li se va conferi acest titlu, în urma propunerii Comitetului de Direcție și cu votul Adunării Generale.

d) Membrii donatori sunt acei care fac însemnate donații Asociației.

e) Membrii corespondenți vor fi acei care vor lucra în interesul Asociației, conferindu-li-se acest titlu în urma recomandării Comitetului de Direcție și cu aprobarea Adunării Generale.

CONDIȚIILE DE ADMITERE ȘI DE EXCLUDERE

Art. 6. Pentru a fi admis ca membru activ în Asociație, solicitatorul trebuie să fie cetățean român, de o bună moralitate și să nu fi suferit vreo pedeapsă penală. Admiterea se face în urma unei cereri recomandată de alți doi membri și cu aprobarea Comitetului de Direcție.
Art. 7. Dreptul de membru se pierde prin demisie, deces, excludere din asociație
a) Celor care s-au făcut vinovați față de Rege și Țară.
b) Celor care cu rea credință cauzează prejudicii materiale sau morale Asociației.
c) Celor care împiedică cu rea voință bunul mers al Asociației.
d) Celor care nu aduc la îndeplinire însărcinările ce li s-au dat.
e) Celor care se fac vinovați față de morală și ordinea publică.

Excluderea se va face de Comitetul de Direcție și se va ratifica de Adunarea Generală. Cel acuzat va avea dreptul să se apere în fața Adunării Generale.

Art. 8. Titlul de membru de onoare, donator sau corespondent se retrage din oficiu celor care cad sub prevederile art. 7, al. a, b, c și d.

DREPTURILE MEMBRILOR
Art. 9. Toți membrii Asociației au dreptul de a:

a) Participa la ședințele Adunărilor Generale și a lua parte la discuții, însă numai membrii fondatori și activi au dreptul la vot.

b) A se folosi de biblioteca Asociației.

c) A ține conferințe și a publica în revistele Asociației, dar numai după ce titlul și subiectul lucrării va fi aprobat de Comitetul de Direcție.

DATORIILE MEMBRILOR
Art. 10. Toți membrii Asociației, de orice categorie, au datoria de a:

a) A lucra pentru realizarea scopului Asociației.

b) A aduce la îndeplinire însărcinările luate asupra lor, neaducere la îndeplinire putându-i face culpabili de art. 7 din prezentul Statut.

c) A plăti taxa de înscriere de lei 5.000, odată pentru totdeauna, și o cotizație lunară de lei 1.000, cotizația putând fi majorată de Comitetul de Direcție.

CAPITOLUL III

FONDURILE ASOCIAȚIEI
Art. 11. Fondurile Asociației se compun din:
a) Un fond pentru acoperirea cheltuielilor de administrarea Asociației.
b) Un fond pentru înființarea de filiale.
c) Un fond pentru înființarea unei biblioteci.

d) Un fond de propagandă ca tipăriri de reviste, broșuri, publicații periodice sau permanente, conferințe, șezători, excursii, insigne etc.

e) Un fond pentru înființarea secțiilor de sport, cântece, jocuri naționale.

f) Un fond pentru deplasările în țară sau străinătate.
g) Un fond pentru ajutoare.

Art. 12. Fondurile de mai sus vor fi formate din:
a) Taxa de înscriere.
b) Cotizația lunară.
c) Donații.
d) Subvenții.
e) Veniturile conferințelor, șezătorilor etc.

Art. 13. Comitetul de Direcție va repartiza aceste fonduri și le va administra conform normelor din regulament. În nici un caz, aceste fonduri nu vor putea fi întrebuințate în alte scopuri decât cele urmărite de Asociație.

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI
Art. 14. Organele de conducere și de control ale Asociației sunt:
a) Adunarea Generală.
b) Comitetul de Direcție.
c) Comisia de Cenzori.

Art. 15. Adunarea Generală se compune din toți membrii fondatori și activi, cu cotizația la zi, numai aceștia având dreptul de vot la data Adunării Generale.
Art. 16. Comitetul de Direcție se compune din:
a) Un președinte.
b) Un vicepreședinte.
c) Un secretar general.
d) 8 membri, dintre cei fondatori sau activi.
Se poate numi și un președinte de onoare.

Art. 17. Comitetul de Direcție va putea numi, pentru buna conducere și administrare a Asociației, personalul necesar, ca: casier, contabil, bibliotecar, șefii filialelor, șefii secțiilor sport, cântece, jocuri naționale, propagandă etc.

ADUNAREA GENERALĂ
Art. 18. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației.
Art. 19. Atribuțiile Adunării Generale sunt:

a)Discută, verifică și se pronunță asupra raportului de activitate prezentat de Comitetul de Direcție.
b) Se pronunță asupra raportului întocmit de Comisia de cenzori.
c) Aprobă bugetul.
e) Se pronunță asupra excluderii membrilor, făcute de Comitetul de Direcție.

f) Ratifică numirile membrilor de onoare, donatori, corespondenți, la propunerea Comitetului de Direcție.
g) Se pronunță asupra necesității înființării de filiale.
h) Se pronunță asupra dizolvării Asociației cu majoritate de 4/5.
i) Alege membrii din Comitetul de Direcție și Comisia de cenzori.

Art. 20. Adunarea Generală Ordinară are loc în fiecare an, în cursul lunii Ianuarie. Se poate convoca Adunarea Generală Extraordinară ori de câte ori nevoile Asociației o cer.

Art. 21. Adunarea Generală se convoacă de Comitetul de Direcție sau de 3/5 din membrii fondatori și activi.

Art. 22. Votul la Adunarea Generală este secret. Au drept de vot numai membrii fondatori și activi, cu plata cotizației la zi. Cei care nu pot lua parte la Adunarea Generală vor putea fi reprezentați prin alți membri cu drept de vot, prin procură, dacă aceasta a fost depusă la sediul Asociației cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării Generale.

Art. 23. Locul, data și ora Adunării Generale se vor publica cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată, cel puțin într-un ziar. Convocarea va conține și Ordinea de Zi a chestiunilor ce se vor dezbate.

Art. 24. Pentru ca Adunarea Generală să fie constituită și să poată hotărî valabil, ea trebuie să întrunească la deschiderea ședinței cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor Asociației cu drept de vot.

Art. 25. În lipsa acestei participări, Adunarea se amână în aceeași zi, cu o oră mai târziu, când ea va fi constituită valabil cu orice număr de membri cu drept de vot prezenți și se va putea pronunța valabil cu majoritatea voturilor celor prezenți.

Art. 26. Prin membrii cu drept de vot se înțeleg atât membrii centralei cât și membrii filialelor.

Art. 27. Adunările Generale sunt prevăzute de Președinte. Acesta numește, dintre membrii cu drept de vot, doi scrutători.

Art. 28. Hotărârile Adunării Generale vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce se va trece într-un registru special. Procesul-verbal va fi semnat de președinte, secretarul general și de cei doi scrutători.

COMITETUL DE DIRECȚIE

Art. 29. Comitetul de Direcție este organul de execuție al hotărârilor Adunării Generale.
At. 30. Comitetul lucrează valabil dacă sunt prezenți:
a) cel puțin președintele, secretarul general și trei membri din comitet sau
b) jumătate din membrii comitetului.
Hotărârile valabile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

Art. 31. Comitetul de Direcție conduce Asociația și ia măsurile și hotărârile ce va crede de cuviință, afară de cele care sunt rezervate Adunării Generale. Astfel, Comitetul de Direcție:
-se ocupă de activarea și dezvoltarea Asociației.
-veghează stricta aplicare a Statutului.
-se pronunță asupra cererilor de înscriere.
-convoacă Adunările Generale.
-administrează fondurile Asociației și dispune de ele în scopul propus.
-decide excluderea membrilor, sub rezerva ratificării Adunării Generale.

Art. 32. Membrii Comitetului de Direcție se aleg pe termen de 4 ani de Adunarea Generală Ordinară. Dintre ei se alege președintele, vicepreședintele și secretarul general.

Art. 33. Calitatea de membru în Comitetul de Direcție se pierde prin demisie, deces, absență nemotivată la 5 ședințe consecutive, pierderea calității de membru al Asociației.

Art. 34. În caz de vacanță, Comitetul de Direcție se completează prin cooptare, sub rezerva ratificării Adunării Generale.

Art. 35. Hotărârile Comitetului de Direcție se consemnează într-un proces-verbal, care se trece într-un registru special.

COMISIA DE CENZORI

Art. 36. Comisia de cenzori este organul de supraveghere și control al operațiilor financiare ale Asociației.

Această comisie este formată din cinci membri. Ea își va alege un președinte. Unul din membrii ei trebuie să fie cel puțin contabil autorizat.

Art. 37. Cenzorii se aleg pe termen de trei ani, de Adunarea Generală Ordinară.

Art. 38. Comisia de cenzori lucrează cu cel puțin 3 membri prezenți.

Art. 39. În cazul când un cenzor pierde calitatea de membru al Asociației, locul său va rămâne vacant până la prima Adunare Generală Ordinară, care va alege un nou cenzor.

Art. 40. Cenzorii, împreună sau individual, vor putea verifica oricând actele de gestiune ale Asociației, iar cel puțin trimestrial vor face verificarea, întocmind procesele-verbale ce se vor trece într-un registru special.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art. 41. Asociația va avea o ștampilă rotundă cu inscripția ASOCIAȚIA TINERETULUI REGALIST, iar la mijloc stema Țării.

Art. 42. Asociația va serba în fiecare an, în ziua de 30 Mai, data înființării sale. De asemenea, va serba ziua M.S. Regelui, Ziua Eroilor și celelalte sărbători naționale.

Art. 43. Asociația va putea scoate insigne numerotate, pe care le va da numai membrilor săi fondatori și activi. Numărul insignei va fi trecut în carnetul de identitate. Aceste insigne n-au dreptul să le poarte decât cei cărora au fost date. În caz de pierde a calității de membru, atât insigna cât și carnetul vor fi restituite Asociației.

Art. 44. Asociația va da fiecărui membru un carnet de identitate care, în afară de fotografie, va avea și adresa membrului.

Carnetul va fi semnat de Președintele și Secretarul General. Pierderea carnetului se publică în Monitorul Oficial.

Art. 45. Asociația va avea o Carte de Aur, unde se vor trece membrii de onoare, membrii fondatori, donatorii și toți acei care se vor interesa și ajuta asociația.

Art. 46. În caz de dizolvare a prezentei Asociații, patrimoniul ei va trece de drept asupra Fundației Regele Carol I.

Art. 47. Prezentul Statut va intra în vigoare din momentul ce Asociația va fi declarată persoană juridică.

Art. 48. Filialele nu vor putea lua nici o măsură și vor executa ordinele centralei, întrucât sunt subordonate acesteia. Toate fondurile ce le vor strânge le vor trimite centralei, care dispune de ele.

Art. 49. Orice modificare de Statut se va face numai la propunerea Comitetului de Direcție și cu aprobarea a cel puțin 2/3 din membrii prezenți cu drept de vot ai Adunării Generale.

Art. 50. Un regulament special va dezvolta și explica acest Statut.