STATUTUL ASOCIAȚIEI TINERETULUI REGALIST

CAPITOLUL I. REGIM JURIDIC, DENUMIRE, SEDIU, MEMBRII ȘI DURATA ASOCIAȚIEI
Art. 1. Regimul juridic al asociației
Art. 2. Denumirea asociației
Art. 3. Sediul asociației
Art. 4. Membrii asociației
Art. 5. Durata asociației
CAPITOLUL II. SCOPUL, OBIECTIVELE, PRINCIPIILE ȘI ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI
Art. 6. Scopul asociației
Art. 7. Obiectivele asociației
Art. 8. Principiile asociației
Art. 9. Activitățile asociației
CAPITOLUL III.MEMBRII ASOCIAȚIEI
Art. 10. Categoriile de membri ai asociației
Art. 11. Apartenența la asociație
Art. 12. Drepturile și obligațiile membrilor asociației
Art. 13. Pierderea și încetarea calității de membru al asociației
CAPITOLULUL IV.PATRIMONIUL ȘI FONDURILE ASOCIAȚIEI
Art. 14. Patrimoniul asociației
Art. 15. Fondurile asociației
CAPITOLUL V.ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI
Art. 16. Organele asociației
Art. 17. Adunarea Generală a asociației
Art. 18. Consiliul Director al asociației
Art. 19. Președintele asociației
Art. 20. Vicepreședintele asociației
Art. 21. Secretarul general al asociației
Art. 22. Comisia de cenzori a asociației
CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE
Art. 23. Însemnele și simbolurile asociației
Art. 24. Regulamentele interne și documentele normative ale asociației
Art. 25. Dizolvarea asociației

DATELE DE IDENTIFICARE ALE MEMBRILOR ASOCIAȚI ȘI EXPRIMAREA VOINȚEI DE ASOCIERE

(Din această formă de prezentare a statutului au fost eliminate datele personale – n.red.)

1.VOINȚA FONDATORILOR

Noi,

1.Răzvan APETREI, cetățean român, născut la data de 15.02.1988 în Municipiul Bacău, Județul Bacău, cu domiciliul în Municipiul Bacău (…),

2.Andrei-Răzvan GIUGLEA, născut la data de 21.02.1989 în Municipiul București, Sector 6 (…),

3.Tudor VIȘAN-MIU, cetățean român, născut la data de 29.12.1995 în Municipiul București, Sector 5 (…),

în conformitate cu prevederile art. 40 din Constituţia României şi prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de fondatori, exercitându-ne dreptul la libera asociere, am hotărât constituirea ASOCIAȚIEI TINERETULUI REGALIST, și am încheiat prezenta formă a Statutului Asociației.

2.ACTUALIZAREA STATUTULUI

Statutul Asociației a fost revizuit prin Actul Adițional nr. 1, adoptat în cadrul Adunării Generale a Asociaților desfășurată în ziua de 8 mai 2021, și Actul Adițional nr. 2, adoptat în cadrul Adunării Generale a Asociaților desfășurată în ziua de 7 mai 2022. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, Actul adițional nr. 2 la Statutul Asociației Tineretului Regalist și Statutul actualizat vor fi semnate în numele membrilor Adunării Generale a Asociației de către președintele Asociației, Răzvan Apetrei, și secretarul general al Asociației, Tudor Vișan-Miu, identificați cu datele sus-menționate, care sunt mandatați să reprezinte asociația în fața Judecătoriei Sectorului 6 în vederea depunerii documentelor pentru înregistrarea adunării generale din data de 7.05.2022 și a tuturor actelor rezultate în urma acesteia.

CAPITOLUL I. REGIM JURIDIC, DENUMIRE, SEDIU, MEMBRII ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 1. Regimul juridic al asociației

1.1. Asociația se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, cu scop nepatrimonial, funcționarea ei fiind reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile prezentului Statut.

1.2. Asociația este o organizație neguvernamentală de tineret, subscrisă prevederilor Legii tinerilor nr. 360/2006.

Art. 2. Denumirea asociației

2.1. Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA TINERETULUI REGALIST (denumită în continuare Asociația sau Organizația).

2.2. Denumirea este rezervată la Ministerul Justiției, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 184214 din data de 26.08.2020.

2.3. Asociația preia numele Asociației Tineretului Regalist constituite în anul 1946, al cărei statut a fost autentificat de Tribunalul Ilfov sub nr. 24.892 din 1 iunie 1946.

Art. 3. Sediul asociației

3.1. Asociația are sediul în Municipiul București, Bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 29, scara A,etaj 6, ap. 42, Sector 1, conform contractului de închiriere încheiat cu S.C. Elmi Cazare S.R.L., înregistrat sub nr. 7/06.04.2022.

3.2. Asociații pot decide, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și cu dispozițiile Statutului, ca sediul Asociației să fie schimbat în orice alt loc din România, cu îndeplinirea formalităților legale în acest sens.

Art. 4. Membrii asociației

4.1. Asociația este formată din membrii fondatori și membrii activi. Aceștia sunt cetățeni români care au, la momentul înscrierii în organizație, vârsta cuprinsă între 18-35 de ani.

4.2. Asociația mai poate acorda calitatea de „membru aspirant”. Această calitate poate fi acordat cetățenilor români cu vârsta cuprinsă între 14-35 de ani, în pregătirea, respectiv, anticiparea acordării calității de membru activ al Asociației.

4.3. Asociația mai poate acorda calitățile de „membru donator” și „membru de onoare”. Aceste calități pot fi acordate atât cetățenilor români cât și cetățenilor străini, indiferent de vârstă.

4.4. Modul în care se obține și se pierde apartenența la Asociație, drepturile și obligațiile membrilor Asociației și definirea categoriilor de membri se regăsește în capitolul III al prezentului statut.

Art. 5. Durata asociației

Asociația se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

CAPITOLUL II. SCOPUL, OBIECTIVELE, PRINCIPIILE ȘI ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI

Art. 6. Scopul asociației

6.1. Asociația este o organizație neguvernamentală de tineret cu scop nepatrimonial, fiind independentă și apolitică.

6.2. Scopul Asociației este unirea tinerilor români în jurul atașamentului față de valorile perene ale Coroanei Regale a României.

Art. 7. Obiectivele asociației

Pentru îndeplinirea scopului său, Asociația are următoarele obiective:

1) Informarea tinerilor români despre rolul istoric al Dinastiei Române în constituirea și consolidarea statului național român, începând cu anul 1866;

2) Susținerea programelor, proiectelor și activităților Familiei Regale a României, precum și conștientizarea beneficiilor restabilirii formei de guvernământ monarhice;

3) Sprijinirea inițiativelor pentru educarea tinerilor în spiritul dragostei față de țară și de neam, precum și în spiritul unității culturale a românilor de pretutindeni;

4) Încurajarea patriotismului, a implicării civice a tinerilor în cadrul societății și a atașamentului față de valorile, tradițiile și instituțiile perene ale națiunii române;

5) Promovarea unui model de parcurs biografic pentru tinerii români, bazat pe calificare, profesionalism și afirmare prin merit, precum și a unui model de lucru întemeiat pe muncă, cooperare și bună înțelegere;

6) Organizare și desfășurarea de evenimente, programe, proiecte și activități pentru redescoperirea și valorificarea specificului național și a tradițiilor românești, precum și pentru înțelegerea diversității și integrarea în societate a minorităților naționale și persoanelor defavorizate sau cu dizabilități;

7)Desfășurarea de proiecte și activități culturale, artistice și editoriale.

Art. 8. Principiile asociației

Activitatea Asociației este guvernată de un set de principii:

I.Principiul meritocratic: în rândurile Asociației vor fi acceptați, încurajați și promovați tinerii care s-au remarcat în domeniul lor de activitate, precum și cei care au arătat consecvență în interesul lor față de identitatea națională; un criteriu definitoriu în evaluarea activității membrilor este conduita lor, care trebuie să reflecte valorile morale și etica morală, precum și să respecte eticheta și bunele maniere.

II.Principiul calității: în cadrul Organizației vor fi încurajate inițiativele bine definite și consistente, care contribuie la scopul Asociației; în relațiile formale pe care le stabilesc, membrii Asociației vor umări să ofere stimuli de calitate și vor încerca să dea un răspuns optim în interacțiunile din cadrul Organizației.

III.Principiul moralității: activitatea Asociației și a membrilor săi va reflecta morala și etica întemeiată pe cumpănire, generozitate, altruism, consecvență și cinste; sunt incompatibile cu apartenența la Asociație excesele, aviditatea, egotismul, nestatornicia și vanitățile.

Art. 9. Activitățile asociației

Pentru realizarea scopului său, Asociația desfășoară următoarele activități:

a) Organizarea de întruniri publice: evenimente cultural-artistice, evenimente sportive, conferințe, seminarii, dezbateri, aniversări și comemorări istorice;

b) Desfășurarea unei permanente campanii pentru informarea publicului românesc și internațional despre istoria monarhică a României și actualitatea instituției Casei Regale a României în context european;

c) Înființarea și întreținerea unei biblioteci cu acces liber, cu un fond de carte referitor la instituția monarhică și istoria României;

d) Realizarea și distribuirea de articole, materiale audio și materiale audio-vizuale;

e) Editarea și distribuirea unor publicații temporare și permanente, pe suport fizic sau digital;

f) Promovarea în spațiul public a subiectelor din domeniile de interes ale Asociației, inclusiv pe lângă autoritățile oficiale din cadrul statului român;

g) Comercializarea de bunuri și servicii;

h) Orice alte inițiative și proiecte pe care asociația le va considera oportune.

CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 10. Categoriile de membri ai asociației

10.1. Membrii asociației aparțin uneia dintre următoarele categorii:

a) Membri fondatori;

b) Membri activi;

c) Membri aspiranți;

d) Membri donatori;

e) Membri de onoare;

f) Membri corespondenți.

10.2. Membrii fondatori sunt cetățenii români care au încheiat prima formă a Statutului Asociației. Aceștia pot deține și calitatea de membru activ sau membru de onoare.

10.3. Membrii activi sunt cetățenii români cu vârste între 18-35 de ani care au aderat la Asociație și a căror apartenență a fost validată în cadrul Adunării Generale a Asociației. Aceștia sunt, alături de membrii fondatori, singurii care au drept de vot în cadrul Adunării Generale a Asociației.

10.4. Membrii aspiranți sunt cetățenii români cu vârste între 14-35 de ani care, recomandați de un membru activ al Asociației, au semnat o cerere de afiliere care le-a fost aprobată de Consiliul Director al Asociației sau de Adunarea Generală a Asociației.

10.5. Membrii donatori sunt cetățenii români sau străini care și-au anunțat simpatia pentru activitatea Asociației și contribuie constant pentru susținerea activității acesteia.

10.6. Membrii de onoare sunt cetățenii români sau străini ale căror merite în domeniul de interes al Asociației a fost recunoscut prin acordarea unui titlu onorific de către Adunarea Generală a Asociației. Această calitate le conferă dreptul de a consilia membrii Consiliului Director al Asociației și a se adresa Adunării Generale a Asociației în deschiderea ședinței.

10.7. Membrii corespondenți sunt cetățenii români sau străini care lucrează în interesul Asociației, conferindu-li-se acest titlu în urma recomandării Consiliului Director și cu aprobarea Adunării Generale.

Art. 11. Apartenența la asociație

11.1. Pot adera la Asociație numai cetățenii români cu vârsta între 18-35 de ani, pentru calitatea de membru activ, respectiv, pot fi afiliați la Organizație cetățenii români cu vârsta între 14-35 ani, cu calitatea de membru aspirant.

11.2. Pentru a fi afiliat la Asociație ca membru aspirant, solicitatorul trebuie să fie cetățean român, să aibă o reputație conformă cu onorabilitatea Organizației și să nu fi suferit vreo pedeapsă penală. Afilierea se face în urma unei cereri de afiliere, este însoțită de recomandarea unui membru activ și este validată de Consiliul Director al Asociației sau de Adunarea Generală a Asociației.

11.3. Poate primi calitatea de membru activ al Asociației numai cel care a dovedit însușirea principiilor Organizației (art. 8). Calitatea de membru activ este conferită de către Adunarea Generală a Asociației, în baza unei scrisori de recomandare prezentată de Secretarul General al Asociației. Pentru obținerea acestei calități nu este necesară deținerea anterioară a calității de membru aspirant.

11.4. Poate primi calitatea de membru donator al Asociației orice cetățean român sau străin care donează periodic o sumă pentru susținerea activității Asociației. Calitatea de membru donator este conferită de Consiliul Director al Asociației sau de Adunarea Generală a Asociației. Lista membrilor donatori va fi disponibilă la cererea oricărei persoane interesate.

11.5. Se poate conferi titlul de membru de onoare al Asociației cetățeanului român sau străin care a dovedit merite excepționale pentru susținerea domeniilor de activitate al Organizației. Titlul de membru de onoare este conferit de către Adunarea Generală a Asociației, în baza unei expuneri de motive semnată de Președintele Asociației.

11.6. Conform criteriului vârstei, apartenența la Asociație poate evolua astfel:

a) La momentul împlinirii vârstei de 18 ani, membrul aspirant al Asociației aflat în această poate accede la calitatea de membru activ cu ocazia Adunării Generale a Asociației. În acest sens, Secretarul General al Asociației va prezenta Adunării Generale a Asociației scrisoarea de recomandare prevăzută la art. 11.3.

b) La momentul împlinirii vârstei de 36 de ani, membrul activ al Asociației aflat în această situație va fi automat trecut în rândul membrilor corespondenți sau donatori, fără a i se impune vreo obligație fiscală față de Organizație. Dacă va considera astfel, A.G.A. poate decide să îi acorde titlul de membru de onoare. Această măsură este necesară pentru menținerea statutului de organizație neguvernamentală de tineret.

c) La momentul împlinirii vârstei de 36 de ani, membrul aspirant al Asociației aflat în această situație își va pierde automat această calitate, putând accede la calitatea de membru donator al Asociației, dacă își asumă o obligație în sensul prevăzut la art. 11.4, sau la calitatea de membru corespondent, dacă îi este aprobată de Adunarea Generală.

d) Membrii donatori își păstrează calitatatea indiferent de vârsta pe care o au.

e) Titlul de membru de onoare al Asociației se menține pentru persoanele cărora li s-a acordat acest titlu și după împlinirea vârstei de 35 de ani.

11.7. Se poate conferi titlul de membru corespondent cetățenilor români sau străini care lucrează în interesul Asociației. Titlul de membru corespondent este acordat de către Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului Director. Membrii corespondenți își păstrează calitatea indiferent de vârsta pe care o au

Art. 12. Drepturile și obligațiile membrilor asociației

12.1. Membrii Asociației au următoarele drepturi:

a) să participe și să își exprime punctul de vedere în cadrul Adunării Generale a Asociației;

b) să fie informați asupra deciziilor luate de Consiliul Director al Asociației;

c) să aibă acces la spațiile și dotăriile Asociației;

d) să beneficieze de avantajele apartenenței la Asociație și de rezultatele activității lor în cadrul Organizației;

12.2. Membrii activi ai Asociației au, pe lângă drepturile precizate la punctul anterior, și următoarele drepturi:

a) să-și exprime opțiunea de vot în cadrul Adunării Generale a Asociației;

b) să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director al Asociației;

12.3. Membrii asociației au următoarele obligații:

a) să respecte Statutul, Regulamentele și Hotărârile Adunării Generale a Asociației și ale Consiliului Director al Asociației;

b) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației, sprijinind financiar, material, moral și civic activitatea Organizației;

c) să-și îndeplinească obligațiile față de Asociație potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;

12.4. Membrii activi ai Asociației au, pe lângă obligațiile precizate la punctul anterior, și următoarele obligații:

a) să păstreze o legătură constantă cu Asociația, participând la ședințele și activitățile Organizației;

b) să plătească cotizația lunară, al cărei cuantum este stabilit prin decizia Consiliului Director; achitarea cotizației poate fi supusă ca obligație doar din momentul validării apartenenței în cadrul Adunării Generale.

Art. 13. Pierderea și încetarea calității de membru al asociației

13.1. Calitatea de membru se pierde prin demisie, excluderea din Asociație sau deces.

13.2. Demisia va fi comunicată în scris Consiliului Director al Asociației.

13.3. Excluderea din Asociație are loc prin votul Consiliului Director al Asociației sau al Adunării Generale a Asociației. Motivele care pot justifica această decizie sunt:

a) încălcarea gravă a dispozițiilor Statutului, legii și regulamentelor interne ale Asociației, a hotârilor Adunării Generale a Asociației sau ale Consiliului Director al Asociației;

b) prejudicierea materială sau morală a Asociației, inclusiv prin neîndeplinirea angajamentelor asumate;

c) lezarea imaginii Asociației inclusiv prin poziționări în nume personal contrare principiilor Asociației (art. 8);

În cazul membrilor activi mai pot fi invocate următoarele motivații:

d) neplata cotizației lunare timp de 1 (un) an; pentru situații deosebite, un alt membru își poate asuma acoperirea acestei sume, în spirit de solidaritate cu colegul respectiv.

e) absența timp de 3 (trei) luni de la orice activitate internă sau publică a Asociației;

13.4. Membrul activ al Asociației care intră sub incidența situațiilor de la articolul precedent are dreptul de a fi invitat și a-și expune punctul de vedere în cadrul ședinței Consiliului Director al Asociației în care va fi pusă în discuție apartenența sa la Organizație. În cazul în care nu își asumă decizia Consiliului Director, persoana respectivă are dreptul de a adresa o adresă scrisă membrilor Asociației iar, în cazul în care cel puțin un membru activ se face chezașul acestuia, câștigă dreptul de a-și pleda cauza în cadrul Adunării Generale a Asociației, care, în urma deliberării, poate decide anularea deciziei de excludere.

13.5. Membrul aspirant, membrul corespondent sau membrul donator care intră sub incidența situațiilor de la art. 13.3 are dreptul de a fi invitat și a-și expune punctul de vedere în cadrul ședinței Consiliului Director al Asociației în care va fi pusă în discuție afilierea sa la Organizație. Adunarea Generale a Asociației poate schimba această decizie.

13.6. Membrului de onoare care intră sub incidența situațiilor de la art. 13.3 i se poate retrage acest titlu de către Consiliul Director al Asociației numai în cazuri deosebit de grave. Decizia Consiliului Director al Asociației poate fi anulată în cadrul Adunării Generale, situație în care se va transmite o scrisoare de scuze semnată de către Președintele Asociației.

13.7. Unui membru activ al Asociației i se poate retrage această calitate de către Consiliul Director al Asociației pe motiv de inactivitate sau neplata cotizației, acesta putând reveni la calitatea de membru aspirant. Decizia Consiliului Director poate fi anulată de Adunarea Generală, situație în care persoanei redevenite membru activ nu i se va pretinde plata cotizației pentru perioada în care această calitate i-a fost retrasă.

CAPITOLULUL IV. PATRIMONIUL ȘI FONDURILE ASOCIAȚIEI

Art. 14. Patrimoniul asociației

14.1. Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de 300 LEI, adică trei sute de LEI, și se compune din aportul exclusiv în numerar al membrilor fondatori.

14.2. Patrimoniul Asociației poate fi majorat de către Fondatori, prin donații sau sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii.

14.3. Patrimoniul Asociației va fi evidențiat și păstrat, în conformitate cu legislația română, în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor acesteia.

Art. 15. Fondurile asociației

15.1. Fondurile asociației pot proveni din:

a) taxele de înscriere și cotizațiile membrilor activi;

b) donațiile membrilor;

c) donații ocazionale, sponsorizări sau legate testamentare (succesiuni);

d) venituri realizate din activități economice directe;

e) dividendele societăților comerciale înființate de Asociație;

f) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

g) resurse obținute de la bugetul de stat sau bugete locale (ex. subvenții, finanțări);

h) alte venituri prevăzute de lege;

15.2. Pentru membrii activi ai Asociației este stabilită o taxă de înscriere și o cotizație lunară, al căror cuantum este stabilit și poate fi majorat sau redus prin hotărârea Consiliului Director al Asociației. Pentru celelalte categorii de membri nu există obligația de a plăti cotizație. Membrii donatori sunt singurii a căror apartenență este condiționată de aportul financiar pe care îl aduc pentru susținerea activității Asociației.

15.3. Asociația poate deschide un cont în LEI și conturi în valută în orice bancă din țară sau străinătate, conform legilor în vigoare.

15.4. Asociații pot înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de Asociație din activitatea acestor societăți, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopurilor și obiectivelor Asociației.

15.5. Bugetul anual al Asociației este aprobat de către Adunarea Generală și executat de către Consiliul Director al Asociației. Bugetul va indica sursele de venit ale Asociației și domeniile în care se vor cheltui, urmând structura prevăzută în regulamentul intern al Asociației.

15.6. Consiliul Director al Asociației poate efectua modificări asupra bugetului numai cu aprobarea Comisiei de Cenzori a Asociației. Întrebuințarea fondurilor disponibile în alt mod decât cel decis de Adunarea Generală a Asociației poate fi sesizată de către orice membru al Organizației și analizată în cadrul unei ședințe ad-hoc a membrilor Asociației. Cheltuirea unor sume din patrimoniul Asociației în alte scopuri decât cele urmărite de Asociație va intra în atenția Comisiei de Cenzori, care va supune chestiunea membrilor Asociației. În cadrul unei ședințe ad-hoc, membrii Organizației vor cere clarificări Consiliului Director al Asociației și vor putea decide suspendarea membrilor forului conducător al Organizației și numirea unui Consiliu Director interimar.

CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI

Art. 16. Organele asociației

16.1. Organele de conducere, administrare și de control ale Asociației sunt:

a) Adunarea Generală.

b) Consiliul Director.

c) Comisia de Cenzori.

16.2. Conducerea Asociației este exercitată de către Adunarea Generală a membrilor Asociației, care emite hotărâri și decizii. Este compusă inițial din totalitatea membrilor fondatori.

16.3. Administrarea Asociației este realizată de către Consiliul Director al Asociațieii.

16.4. Controlul Asociației este efectuat de către:

a) orice membru al Asociației, în situația în care Asociația are sub 15 membri, conform art. 27, pct. (3) al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

b) un cenzor, în situația în care Asociația are sub 100 de membri;

c) o Comisie de Cenzori, în situația în care Asociația depășește 100 de membri;

Art. 17. Adunarea Generală a asociației

17.1. Adunarea Generală a Asociației (în continuare A.G.A.) se compune din toți membrii fondatori și activi, cu cotizația la zi, numai aceștia având dreptul de vot la data Adunării Generale a Asociației.

17.2. În cadrul A.G.A. sunt invitați să participe toți membrii Asociației. La A.G.A. pot participa și alți invitați, fără drept de vot.

17.3. Adunarea Generală a Asociației se desfășoară anual, în jurul datei de 10 Mai, care este Ziua Asociației.

17.4. Adunarea Generală a Asociației are următoarele competențe:

a) acordarea și retragerea calității de membru activ al Asociației, precum și a calităților de membru aspirant, membru corespondent și membru donator;

b) discutarea, verificarea și aprobarea raportului de activitate prezentat de Consiliul Director al Asociației;

c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director al Asociației;

d) stabilirea strategiei Asociației;

e) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației și a bilanțului contabil;

f) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;

g) modificarea Statului Asociației;

h) adoptarea și modificarea regulamentelor interne și documentelor normative ale Asociației;

i) conferirea și retragerea titlului de membru de onoare al Asociației;

j) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

k) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Statut;

17.5. Adunarea Generală a Asociației se convoacă până la 1 Mai de către Consiliul Director al Asociației. În comunicare se va preciza modalitatea de întâlnire (fizic sau online) și locul întâlnirii (dacă este cazul). Totodată, vor fi comunicate în prealabil:

a) ordinea de zi și desfășurătorul ședinței;

b) lista persoanelor propuse pentru a primi calitatea de membru activ al Asociației, precum și calitatea de membru aspirant sau membru donator;

c) raportul de activitate redactat de către Secretarul General al Asociației;

d) bilanțul contabil al Asociației;

e) propunerile membrilor Asociației, transmise Secretarului General, privind modificarea Statutului, regulamentelor interne sau documentelor normative ale Organizației, sau adoptarea unor noi documente oficiale;

f) numele candidaților pentru funcțiile de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General al Asociației, reuniți în cadrul unei echipe care va prezenta un proiect de strategie, precum și un proiect de buget de venituri și cheltuieli;

g) proiectele de strategie propuse de echipele de candidați pentru funcțiile de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General al Asociației;

h) proiectele bugetului de venituri și cheltuieli propuse de echipele de candidați pentru funcțiile de Președinte, Vicepreședinte și Secretar General al Asociației;

i) numele persoanelor propuse ca membri ai Comisiei de Cenzori;

j) numele persoanelor propuse pentru titlul de membru de onoare al Asociației, însoțite de o expunere de motive semnată de Președintele Asociației;

k) orice alte documente de competența A.G.A.;

17.6. Convocarea A.G.A. se face prin e-mail, la adresele indicate de către membrii Asociației la momentul aderării, actualizate de către Secretarul General.

17.7. Ordinea de zi și desfășurătorul ședinței A.G.A. va fi supusă dezbaterii plenului A.G.A. Membrii activi pot propune, în prealabil sau la momentul ședinței, modificări asupra ordinii de zi sau a desfășurătorului, inclusiv introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

17.8. În cadrul A.G.A., fiecare membru activ, cu cotizația la zi, are dreptul la un vot cu caracter deliberativ. Votul nu poate fi delegat altui membru.

17.9. Pentru ca A.G.A. să fie constituită și să poată hotărî valabil, ea trebuie să întrunească la deschiderea ședinței cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociației cu drept de vot. În lipsa acestei participări, Adunarea se amână în aceeași zi, cu o oră mai târziu, când ea va fi constituită valabil cu orice număr de membri cu drept de vot prezenți și se va putea pronunța valabil cu majoritatea voturilor celor prezenți.

17.10. Adunarea Generală a Asociației este condusă de Președinte. Din prezidiul A.G.A. fac parte Președintele, Vicepreședintele și Secretarul General, precum și membrii de onoare. Totodată, la începutul ședinței, A.G.A. va numi biroul de secretariat al ședinței, incluzând cel puțin un secretar de ședință și doi scrutători care vor urmări numărarea voturilor exprimate. În cadrul desfășurătorului aprobat de A.G.A. se vor menționa membrii care vor conduce, ca moderatori, fiecare moment al ședinței, aceștia putându-se schimba prin rotație în funcție de subiectele de pe ordinea de zi.

17.11. Modul de desfășurare, dezbaterile și horărârile Adunării Generale vor fi consemnate într-un proces-verbal, redactat de secretarul de ședință, care îl semnează alături de Președinte, Secretarul General și de cei doi scrutători. Procesul-verbal al A.G.A. va fi transmis membrilor Asociației prin e-mail și va fi pus de către Secretarul General al Organizației la dispoziția oricărei persoane interesate.

17.12. În situații excepționale, Adunarea Generală a Asociației se poate întruni în ședință extraordinară. Aceasta se convoacă cu cel puțin zece zile înainte de data desfășurării ei, în următoarele cazuri:

a) se impune în mod necesar întrunirea acestui for;

b) apar situații care afectează existența sau reputația Asociației;

Ședința extraordinară a A.G.A. poate fi convocată de către Președintele, Vicepreședintele sau Secretarul General al Asociației, de către un membru fondator sau de către ¼ dintre membrii activi ai Asociației. Totodată, A.G.A. poate fi convocată în ședință extraordinară de către un membru al Comisiei de Cenzori, în cazul întrebuințării fondurilor disponibile în alt mod decât cel decis de Adunarea Generală a Asociației sau cheltuirii unor sume din patrimoniul Asociației în alte scopuri decât cele urmărite de Organizație.

Art. 18. Consiliul Director al asociației

18.1. Consiliul Director al Asociației (în continuare C.D.) este organul de administrare ale Asociației și organul de execuție al hotărârilor A.G.A.

18.2. Membrii C.D. sunt aleși de către Adunarea Generală a Asociației pentru un mandat de un an. Din Consiliul Director al Asociației fac parte Președintele, Vicepreședintele și Secretarul General al Asociației, aleși dintre membrii activi ai Organizației. Pot fi alese numai persoanele cu vârste între 18-35 de ani.

18.3. Consiliul Director al Asociației lucrează valabil dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 dintre membrii săi. Acesta ia măsurile și hotărârile ce va crede de cuvință, afară de cele care sunt rezervate Adunării Generale. Astfel, Consiliul Director al Asociației:

a) convoacă A.G.A.;

b) prezintă A.G.A. raportul de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

c) duce la îndeplinire strategia Asociației, votată de A.G.A.;

d) administrează fondurile Asociației conform bugetului votat de A.G.A.;

e) veghează stricta aplicare a Statutului;

f) se pronunță asupra cererilor de afiliere pentru calitatea de membru aspirant al Asociației;

g) acordă calitatea de membru donator al Asociației;

h) decide excluderea sau schimbarea calității membrilor Asociației (în cazul membrilor activi, decizia de excludere sau de schimbare a calității este valabilă sub rezerva ratificării Adunării Generale);

i) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

j) stabilește organizarea membrilor în cadrul unor domenii de activitate;

k) stabilește atribuțiile și sarcinile membrilor în cadrul fiecărui domeniu de activitate și urmărește îndeplinirea acestora (sau deleagă un membru cu această răspundere);

l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau statut;

18.4. Consiliul Director al Asociației va putea, pentru buna conducere și administrare a Asociației, să acorde unor persoane, inclusiv unora care nu au calitatea de membru al Organizației, diverse funcții executive, precum: casier, contabil, bibliotecar, redactor etc. Împuternicirea C.D. poate fi însoțită de dreptul de încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației, dar numai în domeniul de activitate specific funcției respective.

18.5. Consiliul Director al Asociației se întrunește cel puțin o dată la trei luni sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun. Convocarea și desfășurarea ședinței C.D. va decurge astfel:

a) Convocarea C.D. se face de către Secretarul General, cu cel puțin o săptămână înainte de data fixată. În prealabil se va transmite ordinea de zi, alături de documentele necesare bunei desfășurări a ședinței.

b) La ședința C.D. are dreptul să participe orice membru activ al Asociației și, totodată, pot participa și ceilalți membri ai Organizației, precum și alte persoane invitate de către Consiliul Director al Asociației sau de către un membru activ al Asociației, cu notificarea Secretarului General.

c) Ordinea de zi a ședinței C.D. este stabilită de către Președinte, Vicepreședinte și Secretarul General. Membrii Asociației au dreptul de a propune, în prealabil sau la momentul ședinței, modificarea ordinii de zi, inclusiv prin adăugarea unor noi puncte.

d) Ședința C.D. este condusă de către Președinte sau, în absența acestuia, de către Vicepreședinte. C.D. deliberează, în mod valabil, în prezența a 2/3 dintre membrii săi și adoptă hotărâri cu majoritate absolută sau în unanimitate. Votul nu poate fi delegat, dar în chestiunile prezente în Ordinea de zi, poate fi transmis in scris punctul de vedere al membrului absent.

e) Modul de desfășurare, deliberările, punctele de vedere exprimate de către orice participant la ședințele C.D., precum și hotărârile luate, se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către Secretarul General sau de către o persoană desemnată de acesta.

18.6. Calitatea de membru în Consiliul Director al Asociației se pierde prin demisie, absență nemotivată la trei ședințe consecutive, pierderea calității de membru al Asociației și prin deces.

18.7. În cazul în care un membru al Consiliului Director al Asociației se retrage din funcție, Consiliul Director al Asociației se completează prin cooptare, prin alegerea unui interimar dintre membrii Asociației, și va stabili convocarea A.G.A. în vederea alegerii unui nou membru al C.D.

18.8. Deciziile contrare legii, Statutului Asociației, regulamentelor interne, documentelor normative sau hotărârilor A.G.A. pot fi atacate de către oricare dintre membrii activi ai Asociației, precum și de către oricare dintre membrii Consiliului Director al Asociației care a lipsit de la ședință sau a votat împotrivă și a cerut să se înscrie aceasta în procesul-verbal al ședinței, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul, iar hotărârea instanţei este supusă numai recursului.

18.9. Pentru încălcarea gravă a prezentului Statut, A.G.A. poate decide revocarea membrilor C.D.

18.10. Primul Consiliu Director al Asociației este ales de către Adunarea Generală a membrilor fondatori ai Asociației, întrunită pentru constituirea ASOCIAȚIEI TINERETULUI REGALIST, pentru un mandat care se va încheia la momentul organizării ședinței ordinare a Adunării Generale a Asociației ce va fi organizată în jurul datei de 10 Mai 2021. Primul Consiliu Director al Asociației îi reunește pe următorii:

1.în calitate de PREȘEDINTE al Asociației, pe domnul Răzvan APETREI (…);

2.în calitate de VICEPREȘEDINTE al Asociației, pe domnul Andrei-Răzvan GIUGLEA (…);

3.în calitate de SECRETAR al Asociației, pe domnul Tudor VIȘAN-MIU (…).

18.11. Al doilea Consiliu Director al Asociației a fost ales de Adunarea Generală a membrilor Asociației, întrunită în ziua de 8 mai 2021. Mandatul acestuia se va încheia la momentul organizării următoarei ședințe ordinare a Adunării Generale a Asociației, în jurul datei de 10 Mai 2022. Al doilea Consiliu Director al Asociației îi reunește pe următorii:

1.în calitate de PREȘEDINTE al Asociației, pe domnul Răzvan APETREI;

2.în calitate de VICEPREȘEDINTE al Asociației, pe domnul Andrei-Răzvan GIUGLEA;

3.în calitate de SECRETAR al Asociației, pe domnul Tudor VIȘAN-MIU.

18.12. Al treilea Consiliu Director al Asociației a fost ales de Adunarea Generală a membrilor Asociației, întrunită în ziua de 7 mai 2022. Mandatul acestuia se va încheia la momentul organizării următoarei ședințe ordinare a Adunării Generale a Asociației, în jurul datei de 10 Mai 2023. Al treilea Consiliu Director al Asociației îi reunește pe următorii:

  1. în calitate de PREȘEDINTE al Asociației, pe domnul Răzvan APETREI;
  2. în calitate de VICEPREȘEDINTE al Asociației, pe domnul Andrei-Răzvan GIUGLEA;
  3. în calitate de SECRETAR al Asociației, pe domnul Tudor VIȘAN-MIU;

Art. 19. Președintele asociației

19.1. Președintele Asociației este membrul cu cea mai mare autoritate în cadrul Consiliului Director al Asociației.

19.2. Președintele Asociației are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea Asociației la nivel național;

b) urmărește îndeplinirea angajamentelor și sarcinilor asumate de către membrii Asociației, în cadrul unor domenii de activitate sau în nume individual;

c) asigură o atmosferă de bună înțelegere și veghează la respectarea principiilor Asociației (art. 8);

d) reprezintă Asociația în relațiile cu terții, având drept de semnătură, sub rezerva ratificării A.G.A. atunci când este cazul;

e) conduce ședințele Consiliului Director al Asociației și prezidează ședința Adunării Generale a Asociației;

f) este principalul ordonator de credite al Asociației;

g) îndeplinește orice alte atribuțiile prevăzute de prezentul Statut;

19.3. Mandatul Președintelui este de un an, putând fi reînnoit de încă două ori. Același membru poate cumula un număr maxim de trei mandate consecutive sau neconsecutive, dar poate fi reales dincolo de această limită dacă unul din mandatele sale a fost mai scurt de 6 (șase) luni.

19.4. Președintelui Asociației care a îndeplinit trei mandate în această funcție i se poate acorda, după împlinirea vârstei de 35 de ani, titlul de membru de onoare al Asociației.

Art. 20. Vicepreședintele asociației

20.1. Vicepreședintele Asociației este alături de Președintele Asociației în îndeplinirea atribuțiilor sale și, în cazul în care acesta este absent, este un locțiitor al acestuia.

20.2. Vicepreședintele Asociației are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea membrilor Asociației în cadrul domeniilor de activitate;

b) monitorizează permanent activitatea membrilor Asociației și propune Președintelui Asociației pe colegii cei mai potriviți pentru îndeplinirea unor sarcini;

c) mediază între membrii Asociației și supune Președintelui situațiile de interacțiune colegială care cer intervenția Consiliului Director al Asociației;

d) reprezintă Asociația în relațiile cu terții, având drept de semnătură, potrivit mandatului acordat de către Președintele Asociației;

e) este ordonator secundar de credite al Asociației;

f) îndeplinește atribuțiile ce îi sunt încredințate de către Președintele Asociației;

20.3. Mandatul Vicepreședintelui este de un an. Vicepreședintele poate fi ales doar în cadrul unei echipe a unui candidat la președinția Asociației, neputând candida la momentul A.G.A. în mai mult de o singură echipă.

Art. 21. Secretarul general al asociației

21.1. Secretarul General al Asociației este principala persoană de legătură între Consiliul Director al Asociației și membrii Organizației.

21.2. Secretarul General al Asociației are următoarele atribuții:

a) ține evidența membrilor Asociației, într-o arhivă păstrată atât pe suport fizic cât și online, cu o actualizare periodică a informațiilor privind membrii Organizației;

b) este responsabilul cu protecția datelor personale, urmărind îndeplinirea prevederilor prevăzute în Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;

c) centralizează cererile de afiliere la Asociație, alături de recomandarea scrisă sau consemnată în scris care a însoțit fiecare cerere, și le supune atenției Consiliului Director al Asociației sau Adunării Generale a Asociației;

d) întocmește dosarul persoanelor propuse către A.G.A. pentru calitatea de membru activ al Asociației, incluzând o scrisoare de recomandare;

e) convoacă ședința Consiliului Director al Asociației, în condițiile prezentului Statut;

f) convoacă ședința Adunării Generale a Asociației, în condițiile prezentului Statut;

g) ține secretariatul ședințelor C.D. și A.G.A.; întocmește procesul-verbal dacă altcineva nu a fost delegat în acest sens de către el însuși sau de către forurile respective (în cazul A.G.A. este obligatoriu ca secretarul de ședință să fie ales prin votul adunării);

h) centralizează și prezintă în cadrul ședințelor C.D. și A.G.A. documentele necesare bunei desfășurări a ședinței, inclusiv lista de prezență și ordinea de zi (iar, în cazul A.G.A., documentele prevăzute în art. 17.5);

i) aduce la cunoștința membrilor Asociației și/sau persoanelor interesate hotărârile C.D. și A.G.A.;

j) încasează cotizațiile lunare ale membrilor activi ai Asociației; pentru degrevarea Secretarului General, Asociația poate numi un casier care să preia această sarcină;

21.3. Secretarul General este ales pentru un mandat de un an. Secretarul General poate fi ales doar în cadrul unei echipe a unui candidat la președinția Asociației; la momentul A.G.A., mai mulți candidați pot să propună aceeași persoană;

Art. 22. Comisia de cenzori a asociației

22.1. Comisia de Cenzori este organul de supraveghere și control al operațiilor financiare ale Asociației.

22.2. Comisia de Cenzori se instituie dacă Asociația depășește 100 de membri. În situația în care Asociația are peste 15 membri dar sub 100 de membri, controlul Asociației va fi efectuat de către un singur cenzor, ales de către Adunarea Generală.

22.3. Comisia de Cenzori este alcătuită din trei membri. Ea își va alege un președinte. Unul din membrii ei trebuie să fie cel puțin contabil autorizat (expert contabil).

22.4. În realizarea competenței sale, Comisia de Cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b) întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director al Asociației și Adunării Generale a Asociației;

22.5. Cenzorii, împreună sau individual, vor putea verifica oricând actele de gestiune ale Asociației, iar cel puțin trimestrial vor face verificarea, întocmind un proces-verbal care va fi păstrat într-o arhivă ținută de președintele Comisiei de Cenzori.

22.6. În cazul întrebuințării fondurilor disponibile în alt mod decât cel decis de Adunarea Generală a Asociației sau cheltuirii unor sume din patrimoniul Asociației în alte scopuri decât cele urmărite de Organizație, cenzorul care a efectuat verificarea sau a fost sesizat în acest sens de către un membru al asociației are dreptul de a cere clarificări C.D. și a convoca A.G.A. în ședință extraordinară, conform art. 17.12 din prezentul statut.

22.7. Cenzorii Asociației sunt aleși pentru un mandat de un an. În cazul când un cenzor pierde calitatea de membru al Asociației, locul său va rămâne vacant până la prima Adunare Generală a Asociației.

22.8. Cenzorii au dreptul de a participa la ședințele Consiliului Director al Asociației, fără drept de vot.

22.9. Modalitatea de întrunire și procedura de vot a Comisiei de Cenzori este similară celei a Consiliului Director al Asociației, iar convocarea Comisiei este efectuată de către președintele acesteia.

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 23. Însemnele și simbolurile asociației

23.1. Sigla Organizației este creata prin decizia A.G.A, putând fi modificată în cadrul A.G.A. în baza unui proiect fundamentat din punct de vedere heraldic.

23.2. Asociația are o ștampilă rotundă cu inscripția ASOCIAȚIA TINERETULUI REGALIST, iar la mijloc sigla Organizației.

23.3. Asociația va sărbători, în fiecare an, ziua de 10 Mai drept Ziua Asociației, precum și Zi a Independenței de Stat a României și Zi a Dinastiei Române. De asemenea, asociația va sărbători cu precădere următoarele zile:

a) 26 martie: ziua proclamării Regatului României (1881) și ziua nașterii Majestății Sale Regina Margareta a României;

b) Ziua Eroilor;

c) 25 octombrie: ziua Armatei Române și ziua nașterii Majestății Sale Defuncte Regele Mihai I al României;

d) 8 noiembrie: ziua primului protest anticomunist din România (1945) și praznicul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil;

23.4. Membrii activi ai Asociației au dreptul de a deține și purta următoarele însemne:

a) La momentul acordării calității de membru activ, respectivul cetățean va primi un carnet de membru, avizat semestrial de către Secretarul General în urma prezentării dovezii de plată a cotizației lunare. Carnetul va fi însoțit de o fotografie tip portret și va conține, pe prima pagină, numele membrului, data nașterii sale și numărul curent (numerotat de la 1 la n), alături de semnătura Președintelui și data A.G.A. în care i-a fost conferită calitatea de membru activ.

b) Membrii activi ai Asociației au dreptul de a purta insigna de membru al Asociației. Insigna de membru al Asociației este netransmisibilă.

Art. 24. Regulamentele interne și documentele normative ale asociației

24.1. În cadrul Adunării Generale a Asociației, întrunită în ședință ordinară în ziua de 8 mai 2021, a fost supus la vot Regulamentul intern de funcționare al Asociației Tineretului Regalist, structurat pe capitole:

I.Identitatea și imaginea Asociației.

II.Etica Organizației.

III.Organizarea Asociației.

IV.Bugetul Asociației, alcătuirea și executarea lui.

24.2. Viitoare Adunări Generale ale Asociației pot dezvolta regulamentul intern de funcționare al Asociației, pot adopta noi documente normative și pot aduce modificări documentelor existente.

Art. 25. Dizolvarea asociației

25.1. Dizolvarea Asociației se poate produce:

a) de drept;

b) prin hotărârea instanțelor de judecată;

c) prin hotărârea Adunării Generale;

25.2. Dizolvarea de drept poate avea loc prin:

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului propus pentru care a fost constituită;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale a Asociației sau a Consiliului Director al Asociației, în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală a Asociației sau, după caz, Consiliul Director al Asociației trebuia să se constituie;

c) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 (trei) luni.

Constatarea dizolvării de drept se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

25.3. Dizolvarea prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, are loc când:

a) scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului asociației este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) asociația a devenit insolvabilă;

e) alte cazuri prevăzute de lege;

Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul.

25.4. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale a Asociației poate avea loc prin votul unei majorități absolute a membrilor cu drept de vot, în urma consultării membrilor fondatori și a membrilor asociați/aspiranți/corespondenți/donatori/de onoare. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea A.G.A. se depune la judecătoria în a cărei cirscumcripție teritorială își are sediul, pentru a fi încrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

25.5. În cazul dizolvării Asociației:

a) lichidatorii se numesc de către instanța judecătorească sau de către Adunarea Generală, după caz; din acest moment, mandatul Consiliului Director al Asociației încetează.

b) lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului. Aceștia sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice acte ale Asociației și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora; totodată, au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plăti creditorii iar, dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile. Ei pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/cenzorilor Asociației.

25.6. În caz de dizolvare a prezentei Asociații, patrimoniul ei va trece de drept asupra Fundației Regale Margareta a României, o fundație caritabilă având ca număr de înregistrare în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor 243/PJ/18.09.1998.

25.7. Asociația încetează a ființa la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

ÎNCHEIEREA STATUTULUI ACTUALIZAT

Asociația a căpătat personalitate juridică ca urmare a deciziei din 20.01.2021 în dosarul 20990/303/2020 de pe rolul Judecătoriei Sectorului 6.

Statutul Asociației a fost actualizat astfel:

-în urma Adunării Generale din 8.05.2021, prin Actul adițional nr. 1, aprobat prin decizia din 25.06.2021 în dosarul 9705/303/2021 de pe rolul Judecătoriei Sectorului 6.

-în urma Adunării Generale din 7.05.2022, prin Actul adițional nr. 2, aprobat prin decizia din 2.06.2022 în dosarul 8577/303/2022 de pe rolul Judecătoriei Sectorului 6.

1 Asociația a fost înființată prin hotărârea Judecătoriei Sectorului 6 din dosarul 20990/303/2020, pronunțată în 20 ianuarie 2021. Certificatul de înscriere în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor poartă numărul 10 din 5 februarie 2021.